Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 april 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

VOF GB81

Grote Boel 81, 6515 XA  Nijmegen

functionaris voor de gegevensbescherming: G.P. Boleij

(Business Value Support (BVS) is een onderdeel van BVS)

Het gebruik van persoonsgegevens door BVS 

U verstrekt gegevens aan BVS. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens dienstverlening

BVS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Doeleinden dienstverlening

BVS verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Houden van evaluaties;
 • Gebruik van referenties;
 • Verstrekken van informatie via een mailing systeem/autoresponder.

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Indien persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, worden verwerkt, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat BVS hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst business ondersteuning.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan BVS persoonsgegevens uitwisselen. BVS kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BVS aan een wettelijke verplichting moet voldoen. BVS zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen op iCloud/Dropbox. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook (WhatsApp) in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

BVS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Dit met een maximum van 2 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat BVS zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft BVS passende beveiligingsmaatregelen genomen. De beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in het beveiligingsprotocol.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Uw rechten

U heeft het recht om BVS een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u BVS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BVS [Gebruik hiervoor het contactformulier op de website] 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BVS, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor andersoortige klachten zie de klachtenregeling op deze website.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 april 2018.

BVS kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.